Με την υποβολή της συμμετοχής αυτής παρέχεται στην Progame AE ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση, προκειμένου να τηρείται, σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή, ένα ή περισσότερα αρχεία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του Ν. 2472/1997, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει, στα οποία θα καταχωρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που δηλώνονται προς την Progame με την συμμετοχή αυτή ή θα δηλωθούν στο μέλλον στα πλαίσια συμμετοχής στο 3×3 Street Basketball Τουρνουά «LG AegeanBall Festival 2018».

Η συγκατάθεση του συμμετέχοντα περιλαμβάνει όχι μόνο την τήρηση του αρχείου, αλλά και την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων αυτών που τηρεί ή θα τηρεί η Progame στο μέλλον κατά την έννοια του Ν. 2472/1997.

Τα παραπάνω αρχεία θα τηρούνται από την Progame για τους σκοπούς της διεξαγωγής του 3×3 Street Basketball Τουρνουά «LG AegeanBall Festival 2018».

Η Progame προτίθεται να κάνει χρήση των δεδομένων και του αρχείου ενόσω διαρκεί το 3×3 Street Basketball Τουρνουά «LG AegeanBall Festival 2018», μετά τη λήξη του οποίου μπορεί να περιορίζει τη χρήση σε καθαρά στατιστικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς και για την εκπλήρωση των ως άνω υποχρεώσεών της.

Η Progame δεσμεύεται ότι θα λαμβάνει κάθε αναγκαίο τεχνικό ή οργανωτικό μέτρο για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη αθέμιτη επεξεργασία. Τα δεδομένα δύνανται να διαβιβάζονται προς τις αρμόδιες αστυνομικές, ανακριτικές, δικαστικές ή/και διοικητικές αρχές, στις περιπτώσεις που την παροχή των εν λόγω δεδομένων επιβάλλει ο νόμος.

Ο συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα ανωτέρα δεδομένα που τον αφορούν προσωπικά, καθώς και δικαίωμα αντίρρησης σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/97 αντίστοιχα.

Για το σκοπό αυτό, τυχόν αίτημά του θα πρέπει να απευθύνεται μέσω E-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@progame.gr, προς την Progame επί της οδού Ριζαρίου 12, 15233, Χαλάνδρι, υπόψη: Μαριτίνας Γρίβα.

Με την υποβολή της ηλεκτρονικής διεύθυνσής σας (email) και άλλα προσωπικά στοιχεία, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων για την συμμετοχή σας στο 3×3 Street Basketball Τουρνουά «LG AegeanBall Festival 2018»  και δίνετε τη συγκατάθεσή σας να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, σύμφωνα με την εν λόγω δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Εάν οποιαδήποτε στιγμή αλλάξετε γνώμη μπορείτε να στείλετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στον υπεύθυνο επικοινωνίας.